Adatkezelési Tájékoztató

 

Számunkra fontosak a látogatóink személyes adatainak védelme! Jelen Adatkezelési Tájékoztatóban megtekintheti, milyen típusú személyes adatait kezeljük és azokat milyen módon, milyen céllal. Ezen kívül arra is választ kaphat, milyen módon szabályozhatja Ön az adatainak kezelését.

 

1. Az Adatkezelés Tájékoztató célja

 

Jelen Adatkezelési Tájékoztató célja az, hogy megismertesse a webáruház felhasználóival az általunk kezelt adatok körét, az adatkezelés jogalapját és időtartamát.

A dokumentum tartalmazza az adatkezelési feladatokba bevont személyek, cégek nevét és elérhetőségét, illetve az adattovábbítás jogalapját.

Az Adatkezelő a tájékoztató útján vállalja, hogy a webáruházba látogatók adatait mindig a jogszabályoknak megfelelően és etikusan kezeli, illetéktelen harmadik személynek semmijen információt nem ad át.

 

2. Fogalommeghatározás

 

 • Érintett: Bármely személyes adat alapján azonosított, vagy azonosítható természetes személy.

 • Adatkezelő: Az a természetes, vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, közhatalmi szerv, ügynökség, vagy egyéb szerv, aki, vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, végre hajtatja.

 • Személyes adat: Az Érintettre vonatkozó bármely információ – az Érintett neve, azonosító jele, fizikai, vagy fiziológiai jellemzője.

 • Adatkezelés: A személyes adatokon végzett bármely művelet, vagy műveletek összessége: a rögzítés, gyűjtés, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés, illetve egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel, korlátozás, törlés, megsemmisítés.

 • Adattovábbítás: A személyes adat egy (vagy több) meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

 • Harmadik személy: Olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely, vagy aki nem azonos az Érintettel, és az Adatkezelővel.

 • Adattörlés: A korábban kezelt személyes adatok olyan módon történő tönkretétele, hogy azok a későbbiekben már ne legyenek helyreállíthatók.

 • Hozzájárulás: Az Érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, ami megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel az Érintett nyilatkozat, vagy az akaratát félreérthetetlenül kifejező más magatartás útján jelzi, hogy beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok kezeléséhez.

 • Adatvédelmi incidens: Személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.

 

3. Az Adatkezelő adatai

 

 • Név: Equina-Vet Klinika Kft.

 • Cím: 4220 Hajdúböszörmény, Tizenhárom vértanú utca 50.

 • Adószám: 27897825-2-09

 • Cégjegyzékszám: 09 09 031527

 • Weboldal: www.kincsemallatpatika.hu

 

4. Irányadó jogszabályok

 

 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet; a továbbiakban: „GDPR”),

 • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: „Infotv.”),

 • 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (a továbbiakban: „Eker. tv.”),

 • 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (a továbbiakban: „Grt.”),

 • 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (a továbbiakban: „Ptk.”)

 

5. A kezelt adatok köre

 

1. Az online vásárláskor felhasznált adatok

 

Az online vásárlások pontos lebonyolításához bizonyos személyes adatok kezelése elengedhetetlen. Ilyen például a név, e-mail cím, telefonszám, szállítási cím, banki átutalás vagy online bankkártyás fizetés esetén pedig bizonyos számla adatok.

A rendelés teljesítéséhez a következő szervezethez továbbítunk adatokat:

 

OTP Bank Nyrt.

1051 Budapest, Nádor utca 16.

Cégjegyzékszám: 0110041585

 

Az adatok kezeléséhez a vásárlónak minden rendelés leadásakor hozzá kell járulnia. Az adatokat az Adatkezelő egészen addig kezeli, amíg az feltétlenül szükséges a rendelés teljesítéséhez és jogi kötelezettségeinek ellátásához.

 

2. Sütik (cookie) használata a webáruházban

 

A webáruházak jelentős része, így a www.kincsemallatpatika.hu is sütiket használ a felhasználói élmény tökéletesítésének és a weboldal zavartalan működésének érdekében. Amikor valaki használja a weboldalt, a sütik statisztikai adatokat és egyéb információkat szolgáltatnak felénk, így folyamatosan fejleszteni tudjuk felületeinket.

Természetesen a sütik használatát el lehet utasítani.

Ezek a sütik tehát az oldalra látogatók viselkedését és az oldal működését segítenek elemezni.

Az ebből a célból kezelt adatok a következők: A látogatás időpontja, a használt eszköz IP címe, a böngésző és az operációs rendszer típusa, valamint a megtekintett oldalak adatai. A sütik használatát a felhasználónak el kell fogadnia, ellenkező esetben nem lehet adatot gyűjteni az eszközéről és az általa megtekintett oldalakról.

 

 

3. Termékek kiszállítása során felhasznált adatok

 

Bizonyos személyes adatokat a megrendelt termékek kiszállításához továbbítanunk szükséges szállítói partnereink felé, annak érdekében, hogy a megvásárolt termékek pontosan és probléma nélkül megérkezzenek a megrendelőhöz.

Ilyen személyes adat a név, a telefonszám, a szállítási cím, valamint az e-mail cím.

Ezeknek a személyes adatoknak a kezelése a kiszállításhoz nélkülözhetetlen, a kezelésbe a megrendelő az ÁSZF elfogadásával és a rendelés leadásával automatikusan beleegyezik. A szállítói partnereink az adatokat a kézbesítést követő naptári év végéig kezelik, kivéve akkor, ha a Postatörvény máshogy határoz.

Az említett személyes adatokat a következő partnerünknek továbbítjuk:

Név: GLS General Logistics Systems Hungary Kft.

Székhely: 2351 Alsónémedi, GLS Európa utca 2.

Email cím: adatvedelem@gls-hungary.com

Levelezési cím: 2351 Alsónémedi, GLS Európa utca 2

 

 

4. Számlázáshoz, könyveléshez felhasznált adatok

 

Jogszabály által előírt kötelességünk minden rendelés után számlát kiállítani és gondoskodni a pontos könyvelésről, ennek érdekében pedig bizonyos személyes adatokat muszáj továbbítanunk számlázó rendszerünk és könyvelőnk felé.

Az említett folyamatokhoz a következő adatokat használjuk fel és továbbítjuk: Rendelési szám, név, cím, tranzakció összege, tranzakció időpontja.

A hatályos könyvelési szabályok értelmében az adatokat minimum 8 évig kezeljük.

Az említett adatokat a következő feleknek továbbítjuk:

 

Számlázást végző cég:

Név: KBOSS.hu Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (KBOSS.hu Kft.)

Számlázz.hu

Székhely: 1031 Budapest, Záhony utca 7.

E-mail: info@szamlazz.hu

 

Könyvelést végző cég

Név: Brown Accounting Kft.

Cím: 4220 Hajdúböszörmény, Baltazár Dezső utca 76.

E-mail cím: kocsisbs@gmail.com

 

5. Tárhely szolgáltatás

 

A személyes adatok tárolása a tárhelyszolgáltató időszakos mentésének illetve magának a tárhelynek a használatához szükséges. A tárhely használata pedig a webáruház működéséhez nélkülözhetetlen.

Tárhelyszolgáltató adatai:

Név: Tárhely.Eu Kft.

Cím: 1144 Budapest, Ormánság utca 4. X. emelet 241.

E-mail: support@tarhely.eu

Telefonszám: +36 1 789 2 789

 

6. Direkt marketinghez felhasznált adatok

 

Amennyiben valaki feliratkozik a webáruház hírlevelére, úgy bizonyos személyes adatait kezelnünk kell a levelek kiküldése végett. Ilyen személyes adat a név és az e-mail cím. Mint Adatkezelő, vállaljuk, hogy kizárólag releváns, minden felhasználó számára értékes marketing üzeneteket küldünk a feliratkozottaknak, az adataikat pedig illetéktelen harmadik félnek soha nem adjuk át.

Adatkezelést a felhasználó beleegyezése nélkül nem lehet végezni, a beleegyezés pedig bármikor visszavonható. Amennyiben a felhasználó visszavonja a hozzájárulását, az adatok kezelése megszűnik és a továbbiakban hírlevelet nem kaphat.

Az említett személyes adatokat a következő partnereink felé továbbítjuk:

 

Hírlevél küldő rendszer adatai

Mailchimp Email marketing rendszer

 

Marketing feladatokat ellátó partner adatai

Név: eBusiness Experts Kft.

Cím: 1036 Budapest, Bécsi út 85. földszint 5.

Telefonszám: +36 30 680 6902

Ügyfélszolgálati idő: 09:00 -17:00

Weblap: www.ebex.hu

 

6. Az adatkezelés során alkalmazandó alapelvek

 

 • Az Adatkezelő csak és kizárólag akkor kezeli a személyes adatokat, ha ahhoz az adat tulajdonosa hozzájárult.

 • A személyes adatokat az Adatkezelő mindig törvényesen és etikusan kezeli.

 • Az Adatkezelő mindent megtesz az adatok pontosságáért és biztonságáért.

 • Az Adatkezelő az Érintetteket részletesen tájékoztatja adataik kezeléséről.

 

7. Az Érintettet megillető jogok

 

 • Az Érintettnek joga van teljeskörű tájékoztatáshoz az adatkezelést megelőzően.

 • Az Érintettnek joga van a kezelt adatait megtekinteni.

 • Az Érintettnek joga van a személyes adatainak helyesbítését és kiegészítését kérni.

 • Az Érintettnek joga van személyes adatai kezelését korlátozni, illetve a személyes adatai törlését kérni.

 

8. Az Adatkezelő kötelességei

 

 • Az Adatkezelőnek kötelessége az adatok kezeléséhez olyan informatikai rendszert biztosítani, amely teljes körű védelmet nyújt a személyes adatok számára, így megakadályozza, hogy azokhoz bármilyen jogosulatlan fél hozzáférjen.

 • Az Adatkezelő vállalja, hogy az esetlegesen felmerülő adatvédelmi incidenst haladéktalanul, de legfeljebb 72 órán belül bejelenti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak, kivéve akkor, ha az incidens nem jár kockázattal az Érintettek jogaira nézve.

 • Az Adatkezelő vállalja, hogy az Érintettet a lehető legrövidebb időn belül értesíti azokról az adatvédelmi incidensekről, amelyek magas kockázattal járnak a személyes adatok biztonságára nézve és mindent megtesz azért, hogy a veszély elháruljon.

 

9. Jogorvoslati lehetőségek

 

Az Érintett tiltakozását fejezheti ki a személyes adatainak kezelését illetően, amennyiben az törvény szerint indokolt.

Az Adatkezelő a benyújtott kérelmet legfeljebb 15 napon belül elbírálja, a döntéséről pedig írásban értesíti az Érintettet. Amennyiben az Érintett tiltakozása indokolt, úgy az Adatkezelő megszünteti az adatkezelést, az adatokat zárolja, valamint értesíti azokat, akiknek az Érintett személyes adatait korábban továbbította.

Amennyiben az Érintett nem ért egyet az Adatkezelő döntésével, a közléstől számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat, ahol az ügyében sorok kívül járnak el.

Jogainak érvényesítése érdekében az Érintett panasszal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz is:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

Telefonszám: (+36-1) 391-1400

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

Az Equina-Vet Klinika Kft. fenntartja a jogot, hogy az Adatkezelési Tájékoztatót bármikor módosítsa. A hatályos tájékoztatót elérhetővé teszi a www.kincsemallatpatika.hu webáruház felületén, hogy azt az Érintettek bármikor áttekinthessék.

Link